دنيا

 

نمي دانــم چـــــــــرا...

 

بيــن ايــن همــه آدمـ ـــ ــ

 

پــيــله کــرده امــ ـــ

 

بــه " تـــ ـ ــو " !!

 

شــايـــد

 

فــقط با تــو...

 

پــروانــه می شـــــوم

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

تــــو به مـــن آمــوختــــی...

چـــه کســـی را میتـــوان دوســــــت داشــــت...

و مـــن عشــــق می ورزم تــــا بـــدانـــی

چگــونــه میتــــوان تــــو را دوســــت داشــــت...

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

 ولنتـــاین چیــــست ؟
.
.
.
دادن یك خـــــرس لـــوس كوچیـــك به یــــك خـــرس لـــوس گنــده

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |