دنيا

امروز عشقمون 1 ساله شد 26 مهرساعت 8:30 بود كه منو تو با يه نگاه آشنا شديم و اون يه نگاه ما رو به كجا رسوند ....!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

poeishrwplrqnehwl.jpg


زندگی یعنی همین امروز همین حالا

یعنی در آغوشت تا همیشه تا فردا

زندگی یعنی نگاه تو

کوک کردن قلبم با صدای تو

دل دادن به آهنگ دل پاکت

سرور و عشق در فضایی ساکت

زندگی یعنی همین دم

که از دلتنگم

می دانی

از این حسم عشق را می خوانی

زندگی یعنی داشتن قلب پرستو

در این وادی پست و ناهنجار تو در تو

دوســــــــــــــــــــــــــــتدارم بـــــــــــــــا تــــــــــــــــــمام وجـــــــــــودم

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

ho4odig0h78ivu8ou9y.jpg

 

صــدایـت را مــی خـــواهم تــا مــوســیقی ســکوت لــحظه هــایــم بــاشــد

نــگاهــت را مـی خـواهم تــا روشــنی چشــمهای خســته ام بــاشـد


  وجــودت را مــی خــواهم تــا گــرمــای قــندیل آغـوشــم بـاشد


  خیالت را می خواهم تا خاطر لحظه های فراموشم باشد

دستها یت را می خواهم تا نوازشگر اشکهایم باشد

و تــنهـا خــنده هــایــت را مــی خــواهـم تـــا

مرحم کهنه ی زخمهای زندگی ام باشد

  آری تـــنها تــــو را مـــی خـــواهــــ

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

1g1qe5eju7awog3e9v7.jpg

 

 

خــداونــد عشــق را بــرای ســتودن چشــمان زیــبایــت آفــریــد

و گـل سـرخ را بـرای نـمـایـش سـرخی لـبـانــت

و تـاریـکی شـب را نـشـانی از سـیاهی چشـمانت

و زلالـی دریــا را بــه زلالــی دل تــو

و مــرا آفـریـد بـرای شـناسـاندن عشــق بــه مـن

و سکوت را آفـریـد بــرای آرامـی دل عاشـق من

و ایـنک تــو را مـانند پـروردگـار می ســتایم

عشـق مـن عاشــقم بــاش

 

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/47993063025845156101.jpg


در خاطری که تویـــی دیگران فراموشند

بگذار در گوشت بگویم

میـــخواهــمــــــــت

این خلاصه ی

تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/11365500922463803432.gif

 

 

قلبی دارم خسته از تپیدن

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!

مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..

 

یـــک لبـــــخـنـــد ..
بــه بــازی میـــــگیــــری ..!
مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..
و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..
مــــــی گویند ســــاده ام ..!
اما مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ..،
همیـــــــــن!
و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!‬

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |