دنيا

ترجیح میدهم به جای شاخه ای گل بوته ای خار باشم!
که دست هر کودک نابالغی نتواند پایان بخش زندگیم شود...

hbcu0mm0a9s6gt7craeq.jpg


+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |