دنيا

امـــــروز ، چـرکنـویس ِ یکی از نامـه های قـدیمـــی را

پـــیــدا کـــردم !

کــاغــذش هــــنـوز،

از آواز ِ آن همـه واژه بـی دریغ

سـنـگین بود !

از بـاران ِ آن همـه دریا !

از اشــتیاق ِ آن هــمه اشک

چقـدر ســــــــاده برایـت ترانه مــی خواندم !

چــقــدر لبهـای تو

در رعـایت ِ تبــسم بــی ریا بـودند !

چـقدر جـوانه رؤیا

در باغچه ی بیداریمــان ســبز می شد !

هــنوز هم ســرحال که باشم ،

کــسی را پیدا می کنم

و از آن روزهای بــی برگشــت برایــــش می گویم !

نمی دانی مرور دیدارهـــــای پشتِ ســـــــر چه کیفی دارد !

به خاطر آوردن ِ خوابهای هر دم ِ رؤیا ...

همیـــشه قدمهای تو را

تا حوالی همان شمشادهای سبز ِ سر ِ کوچه می شمردم ،

بعـــد بر مــی گشتم

و به یاد ترانه ی تــــازه ای می افتادم !

حالا، بــعضی از آن ترانه ها ،

دیگر همـــــسن و سال ِ با توبودنند !

مـــی بینی؟ عزیز!

برگِ تـــــــــانخورده ِ آن چرکنویس قدیمی ,

دوباره از شکســـــتن ِ شیشه ی بــــــــغض ِ من تر شد !

مـــی بــــینی ... 

یــــــادت همیشه با مـــن است

تـــــا بــــی نهایت ....


+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

 پوستش کلفت بود،اما آن شب واقعا سرد بود. هر کاری کرد گرمش نشد،گرسنه بود و گلویش می سوخت.

 گربه ها زیر ماشین رفتند،پسرک هم رفت.آن جا گرم تر بود.خوابید.صبح ماشین روشن شد و رفت.

 اما...

 پسرک هنوز خواب بود.....!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |


   آرام  جــــانــَـــم

 


 
      یـــادَت بـــــاشـــَـــد !
 
 

 


 

 
      هــَـــمــِه ی قــَراردادهـــارا کــِـه روی کـــاغــَـذهـــای بـــی جـــان
 
 
 
 
                             نـــمی نویـــســَـنـــد !

 


 

 
      بـــعـــضی از عـــهـــدهـــارا روی قــَـلـــب هـــای هــَـم
 
 
 
 
 
                           مـــی نـــویـــســـیـــم ..
 
 

 

 

 
      حــَـواســَـت به ایـــن عـــهـــدهـــای غـــیـــر کـــاغـــذی
 
 
 
 
 
                            بـــاشــَـد ...
 
 

 


 

 
               شـــکــســـتنــِـشــان یــِـک آدم را مـــی شـــکــَـنـــد

 

 

 
 

 

 

 
                           حــــواســتــــ بــــاشــَـــد
 
 

 


 

                               "یــِـک آدَمـ  را "

 

 

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

در ساحل کنار دریا ایستاده ای ,
هوای سرد ,
صدای موج
انتظار انتظار انتظار
... ... به خودت می آیی ,
یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند ,
نه دستی که شانه هایت را بگیرد ,
نه صدای که قشنگ تر از صدای دریا باشد
اسم این تنهایی است
 

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی می‌خوای یه رابطه رو به هم بزنی
خوب به هم بزن…
اما لگد کوبش نکن…
بذار برو…
اما داغونش نکن…
با احساسش، فکرش، اعتمادش و غرورش بازی نکن…
چون بعد از رفتن تو فقط غمگین نمیشه
تا سال‌ها باید با یه ترس لعنتی زندگی کنه و نتونه دیگه به هیچ کس اعتماد کنه…
حتی برای یه دوستی ساده…

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

افسوس که این روزها دیگر توان گریه کردن هم در من نیست

یار همیشگی و دوست لحظات دلتنگیم دیگر مرا دوست ندارد

اشک هایم نشان دلتنگی و افسوس هایم بود

چشم هایم روزگاریست خشک شده اند و انگار دل  همیشه

غمگین هم به ان یاری نداد

گریه هایم را دوست داشتم

افسوس ،  افسوس

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

سخــت است ببـــازی
تمــــامــــ احـساس پاکـت را
و هنــــوز نفهمـیده باشی
اصلــــا دوستـــت داشــت ؟؟؟!!!!

 

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |